Artúr iszlám blogja

003. Joachim családja XIV. (130-143. versek)

2021. július 21. 23:19 - Liberális Artúr

130. Ó ti, akik hisztek! Ne használjátok az uzsorát többszörösen megsokszorozva! Féljétek Allahot. Talán boldogultok.

131. És féljétek a Poklot, amely előkészíttetett a hitetlenek számára.

132. És engedelmeskedjetek Allahnak és Mohamednek. Talán könyörületben részesültök.

133. Egymással versengve buzgólkodjatok az Uratok bocsánatáért és egy Kertért, amelynek szélessége akkora, mint az egek és a föld, amely előkészíttetett az istenfélők számára.

134. Akik adakoznak a jó sorukban és a rossz sorukban, akik haragvásukat elfojtják és az embereknek megbocsátanak. Allah szereti a helyesen cselekvőket.

135. És, akik ha valamilyen bűnös dolgot visznek véghez, vagy önmaguk ellen vétkeznek, megemlékeznek Allahról és az Ő bocsánatát kérik a bűneik miatt. Ki más is bocsáthatná meg a bűnöket, ha nem Allah! Akik nem makacsolják meg magukat abban, amit tettek és tudván tudják.

136. Az ő jutalmuk az Uruktól származó megbocsátás és Kertek, amelyek alatt folyók folynak, örökkön azokban fognak majd tartózkodni. Milyen pompás jutalom ez a cselekvők számára.

137. Már előttetek is meg voltak a szokásos eljárások. Járjatok a földön és nézzétek meg milyen sors jutott a meghazudtolóknak!

138. Ez a Korán világos magyarázat az emberek számára. Továbbá útmutatás és intő figyelmeztetés az istenfélők számára.

139. Ne csüggedjetek és ne szomorkodjatok! Ti lesztek a felülkerekedők, ha hívők vagytok.

140. Ha seb ér el benneteket, úgy hasonló seb érte el a korábbi népet is. Ilyenek a napok jók és rosszak! Mi forgandóvá tesszük azt az emberek között. Hogy Allah megismerhesse azokat, akik hisznek közöttetek és, hogy mártírokat választhasson közületek. Allah bizony nem szereti a bűnösöket.

141. És, hogy próbának vethesse alá Allah azokat, akik hisznek és, hogy eltörölje a hitetleneket.

142. Vagy talán azt gondoljátok, hogy beléphettek a Kertbe anélkül, hogy Allah megtudná kik azok közületek, akik harcba szálltak. És anélkül, hogy megismerné az állhatatosan kitartókat.

143. És bizony korábban kívántátok a halált, még azelőtt, hogy találkoztatok volna azzal. Most íme láttátok, és figyelitek azt.

Röviden: Féljünk a Pokoltól, várjuk a Mennyet; ne tegyünk rosszat, de tegyünk jót; kérjünk bocsánatot; lesznek könnyebb és nehezebb napok.

Magyarázatok:

 • A

Szójegyzék:

 • -
Szólj hozzá!

003. Joachim családja XIII. (121-129. versek)

2021. július 19. 14:39 - Liberális Artúr

121. És emlékezz midőn reggelre kelve elindultál Mohamed a házad népétől, hogy a hívők helyét a harcra kijelöld. Allah a mindent Halló és a Tudó.

122. És midőn két csoport közöttetek azon tanakodott, hogy feladja a harcot. Holott Allah mindkettőjük segítője! Allahra támaszkodjanak a hívők!

123. Bizony Badrnál is győzelemre segített Allah benneteket, mikor ti megalázottak voltatok. Féljétek Allahot! Talán hálásak lesztek.

124. Midőn mondod Mohamed a hívőknek: "Talán nem lesz elégséges a számotokra, ha az Uratok megsegít benneteket háromezer égből leküldött angyallal?"

125. "De igen! Ha állhatatosan kitartóak vagytok és félitek Allahot. Ám, még ha azonnal jönnek is ellenetek, Uratok akkor is megsegít benneteket ötezer jellel ellátott angyallal."

126. Allah csupán azért tette ezt, hogy örömhír legyen számotokra és, hogy megnyugodjon a szívetek. A győzelem csak Allahtól, a Hatalmastól és a Bölcstől jön.

127. És, hogy egy részt levágjon azok közül, akik hitetlenkednek, vagy a földre sújtsa őket. Továbbá azért, hogy csalódottan forduljanak vissza.

128. Neked Mohamed semmi dolgod ezzel. Vagy kiengesztelődve fordul feléjük, vagy megbünteti őket. Ők bizony bűnösök.

129. Allahé minden, ami az egekben és a földön van. Annak bocsát meg, akinek Ő akar és azt büntet meg, akit Ő akar. Allah Megbocsátó és Irgalmas.

Röviden: Az uhudi csatára felkészítvén a badri csatára emlékeztet, ahol a nagy túlerő ellen is sikerült győzni. Az uhudi vereség után azonban figyelmeztet, hogy továbbra is minden isteni elrendelés és nem a próféták tisztje a csodatevés.

Magyarázatok:

 • A 121. vers az uhudi csatára utal.
 • A 128-129. versek azt akarják mondani, hogy nem Mohamed tisztje ítélkezni.

Szójegyzék:

 • -
Szólj hozzá!

003. Joachim családja XII. (110-120. versek)

2021. július 08. 23:08 - Liberális Artúr

110. Ti vagytok a legjobb Közösség, amely valaha is elküldetett a emberiség számára. Ti megparancsoljátok a helyénvalót, és megtiltjátok a rosszat és hisztek Allahban. Ha a zsidók is hittek volna, az jobb lett volna a számukra. Vannak közöttük hívők. Ám a legtöbben bűnösök.

111. Nem fognak kárt okozni nektek, csupán kisebb sérelmet. Ha ellenetek harcolnak, a hátukat fogják fordítani felétek, ám majdan nem részesülnek segítségben.

112. A megaláztatás íratott meg a számukra, bárhol is találnak rájuk. Kivéve azokat, akiket Allah köteléke és az emberek köteléke véd. És Allah haragvását vonják magukra és a szegénység íratott meg a számukra. Ez azért történik velük mivel hitetlenkedtek Allah Jeleivel szemben, és igaztalanul megölték a prófétákat és azért is mert szembefordultak Allahhal és áthágtak minden megszabott törvényi rendelkezéseket.

113. Ám ők nem egyformák! A Könyv Népe között van egy szilárd hitű közösség, akik Allah Verseit recitálják, az éjszaka óráiban, és a földre borulnak le.

114. Hisznek Allahban és a Feltámadás Napjában és megparancsolják a helyénvalót és megtiltják a rosszat. És versengve buzgólkodnak a jó dolgokban. Ők a kegyes jámborok közé tartoznak.

115. És akármi jót is tesznek az nem tagadtatik majd le. Allah tudással bír az istenfélőkről.

116. Bizony azok, akik hitetlenkednek, azokon semmit sem fognak használni, sem javaik, sem pedig gyermekeik Allahnál. És azok lesznek a Pokol népe! Örökkön abban fognak tartózkodni.

117. Annak a példázata, amit adakoznak az evilági életben olyan, mint annak a szélnek a példázata, amely jeges fuvallató és, amely egy olyan népnek a vetését sújtotta, amely önmaga ellen vétkezett és elpusztította azt a szél. Ám Allah nem követett el ellenük bűnt, ám ők követtek el bűnt saját maguk ellen.

118. Ó ti, akik hisztek! Ne engedjetek a belső köreitekhez olyanokat, akik nem tartoznak hozzátok! Mindent elkövetnek, hogy zavarodottságot okozzanak nektek és szeretnék, ha nehéz helyzetben lennétek! Mára szájukból is a gyűlölet tűnik elő, ám az, amit a lelkük rejt még nagyobb és még sokkal rosszabb! Mi bizony már megmagyaráztuk nektek a Jeleket, ha felfogjátok ésszel.

119. íme ti vagytok olyanok, akik szeretitek őket, ám ők nem szeretnek benneteket. És ti hisztek az írás egészében.

 • És ha találkoznak veletek azt mondják: "Mi hiszünk!” De, ha egyedül maradnak, az ujjhegyeiket harapdálják az irántatok való haragjukban.
 • Mondd: "Haljatok meg a haragotokban! Allahnak tudomása van a lelkek jellemzőiről.”

120. Ha valami jó ér benneteket, az rosszul esik nekik. Ám, ha valami rossz ér benneteket, annak örvendeznek. De, ha állhatatosan kitartóak vagytok és félitek Allahot akkor nem árthat nektek az ő fondorkodásuk semmiben. Allah bizony átlátja azt, amit azok cselekszenek.

Röviden: A

Magyarázatok:

 • A 112. vers szegénysége természetesen nem anyagi, hanem lelki nyomort jelent.
 • A 117. vers kissé nyakatekertnek tűnik - nekem legalábbis - , a lényege, hogy a jó dolgok jó szándék nélkül mit sem érnek.
 • A 118. vers (és más későbbiek) gyakran idézett, amikor a zsidók (és keresztények) és muszlimok kibékíthetetlen ellentétét akarják igazolni azt állítva, hogy muszlimok nem barátkozhatnak más vallásúakkal. A vers azonban nem a "barát" szót használja, hanem "belső kört", azaz egyszerűen csak óvatosságra int lehetséges ellenségekkel szemben. Ld. a Tévhitek rovatot.

Szójegyzék:

 • -
Szólj hozzá!

003. Joachim családja XI. (102-109. versek)

2021. július 07. 15:18 - Liberális Artúr

102. Ó ti, akik hisztek! Féljétek Allahot, az Őt megillető istenfélelemmel! És csak úgy haljatok meg, hogy muszlimok vagytok!

103. És kapaszkodjatok Allah kötelékébe mindannyian! És ne szakadozzatok szét! És emlékezzetek Allah azon kegyelmére, amit irántatok gyakorolt, amidőn ellenségek voltatok, ám Ő egyetértést teremtett a szíveitek között, és az Ő kegyelme révén testvérekké váltatok. És midőn a Pokol mélyének a szélén voltatok, Ő megmentett benneteket onnan. Allah ekképpen magyarázza meg nektek az Ő Jeleit. Talán az Egyenes Útra vezéreltettek.

104. És így belőletek olyan közösség válhasson, amely felhív a jóra, megparancsolja a helyénvalót és megtiltja a rosszat. Ők lesznek a boldogulok.

105. Ne legyetek olyanok mint azok, akik csoportokra szakadtak szét és nézeteltérés támadt közöttük azután, hogy elérkeztek hozzájuk a világos jelek. Nekik hatalmas büntetés jár!

106. A Feltámadás Napján némely arcok fehérré és ragyogóvá lesznek, más arcok pedig elfeketednek. És azok, akiknek arca elfeketedik az mondatik nekik: "Hitetlenek lettetek a hitetek után? Ízleljétek hát meg azt a büntetést, amivel szemben hitetlenek voltatok!”

107. Ám azok, akiknek arca ragyog, ők Allah Könyörületébe jutnak, amelyben örökkön időznek.

108. Ezek Allah Jelei. Mi az Igazságnak megfelelően recitáljuk azt neked Mohamed. Allah nem akar igazságtalanságot a Világokkal szemben.

109. Allahé mindaz, ami az egekben és a földön van! Hozzá térnek majdan vissza dolgok.

Röviden: Az iszlám (újra)egyesíti az embereket.

Magyarázatok:

 • A 103-105. versek történelmileg két medinai, állandóan hadakozó törzsre vonatkoznak, de általánosságban természetesen az emberiségre.

Szójegyzék:

 • -
Szólj hozzá!

003. Joachim családja X. (092-101. versek)

2021. július 07. 00:01 - Liberális Artúr

092. Addig nem fogjátok a jámbor kegyességet elérni, amíg nem adakoztok olyan valamiből, amit ti magatok is szerettek. És akármit is adakoztok Allah arról tud!

093. Minden étel megengedett volt Jákob fiai számára kivéve az, amit Jákob tiltott meg a maga számára - azelőtt, hogy a Tóra lebocsáttatott volna. Mondd: "Hozzátok a Tórát és olvassátok azt fel, ha az igazat szólók közül valók vagytok!”

094. És azok, akik ezt követően hazugságot koholnak Allahhal szemben, azok a bűnösök.

095. Mondd Mohamed: "Allah igazat szólt! Kövessétek Ábrahám vallását egyenesként, ő nem tartozott a társítókhoz.”

096. Bizony az első az al-Maszdzsid al-Haram, amely az emberek számára emeltetett, az az, amely Mekkában van, áldottan és útmutatásként az emberek számára.

097. Világos jelek vannak benne. Olyanok, mint Ábrahám helye ahol imára állt fel. Aki belép abba, az biztonságban van. Allahhal szemben az emberek kötelessége az al-Maszdzsid al-Haramhoz való zarándoklat, ha módjuk van rá. Aki pedig hitetlenkedik, annak tudnia kell Allah nem szorul rá a világokra.

098. Mondd: "Ó zsidók! Miért hitetlenkedtek Allah Jeleivel szemben? Allah tanúja annak, amit ti tesztek!”

099. Mondd: "Ó zsidók! Miért fordítjátok el Allah Útjáról, azokat, akik hisznek? És azt akarjátok, hogy az ő útjuk ferde legyen, holott ti tanúsítók vagytok. Allah nem hanyagolja el azt, amit ti tesztek.”

100. Ó ti, akik hisztek! Ha engedelmeskedtek azok egy csoportjának, akik a Tórát kapták meg, akkor ők titeket, a hitetek után, hitetlenekké akarnak tenni.

101. Hogyan is hitetlenkedhettek? Holott Allah Jelei recitáltatnak nektek. És közöttetek van Mohamed. Aki Allahhoz ragaszkodik, az az Egyenes Úton vezéreltetik.

Röviden: A 92. vers a helyes adakozást definiálja, a 93-97. versek visszatérnek az ábrahámi gyökerekhez kiemelve azok helyességét a későbbi judaizmussal szemben. A 98. verstől pedig újra arra szólít fel, hogy kövessük a helyes iránymutatást.

Magyarázatok:

 • A hagyomány szerint a történelmi kontextusa az a verseknek, hogy egy zsidó költő egy este felidézte két, korábban ellenséges arab törzs ellentéteit, mire azok kis híján újra egymásnak estek volna, ha Mohamed nem lép közbe.

Szójegyzék:

 • -
Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása